CZAS UCIEKA
WIECZNOŚĆ CZEKA

Ilość odwiedzin:
240783

KRONIKA

16 listopada...data ostatniej modyfikacji: 24-11-2012 • Święto Akcji Katolickiej - 25 listopada – ZAPRASZAMY !!!

Zgodnie z wieloletnią tradycją,
Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Kaliskiej serdecznie zaprasza na:
XI Diecezjalną Pielgrzymkę
do Św. Józefa w patronalne święto Chrystusa Króla 25 listopada br.
Porządek spotkania
1. Godz. 17:00 - Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu - konferencja:
”Św. Józef - patron nowej ewangelizacji”
wygłosi Ks. Prałat dr Andrzej Latoń.
2. Zawierzenie Akcji Katolickiej Św. Józefowi.
3. Godz. 18:00 Msza Święta celebrowana przez
Ks. Prałata dra Andrzeja Latonia - Wikariusza Generalnego.
4. Agapa w Sali Parafialnej z możliwością dzielenia się doświadczeniami.
Uprzejmie prosimy o poinformowanie
i zaproszenie w naszym imieniu Księdza Asystenta
Z chrześcijańskim pozdrowieniem
licząc na niezawodne przybycie
w jak najliczniejszym gronie członków POAK
W imieniu Zarządu DIAK
Elżbieta Kałuża - Maniewska
Prezes

1 listopada...data ostatniej modyfikacji: 31-10-2012
 • Zaproszenie do Krakowa…

Szanowni Państwo !!!
III Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej pod patronatem Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej już wkrótce.
Zapraszamy do Krakowa 10 listopada.
Godz.15.00 Kościół MB Częstochowskiej os. Szklane Domy 7 Msza Święta za Ojczyznę.Przewodniczy J.Em. Stanisław Kardynał Nagy.
Godz.16.30. Koncert Galowy Laureatów.
Będziemy oklaskiwać naszych wykonawców, laureatów lokalnych przeglądów, festiwali, konkursów z wielu stron kraju.
Serdecznie pozdrawiam
Króluj nam Chryste!
Stefan Majerczak
Członek Zarządu KIAK ds. kultury
608345139

po Tursku... Rok Wiarydata ostatniej modyfikacji: 18-10-2012

 • Z Kościołem w III Tysiąclecie… ks. Abp Stanisław Wielgus… (zobacz więcej)List Ojca Świętego na Rok Wiary…
Czcigodni Bracia,
Drodzy Bracia i Siostry!

Z wielką radością dziś, 50 lat od rozpoczęcia Powszechnego Soboru Watykańskiego II inaugurujemy Rok wiary. Z radością pozdrawiam was wszystkich, a zwłaszcza Jego Świątobliwość Bartłomieja I, patriarchę Konstantynopola, oraz Jego Eminencję, Rowana Williamsa, arcybiskupa Canterbury. Kieruję szczególną myśl ku patriarchom i arcybiskupom większym Katolickich Kościołów Wschodnich oraz przewodniczących Konferencji Biskupich. Aby upamiętnić Sobór, który niektórzy z nas tutaj obecnych – a których pozdrawiam ze szczególną miłością – mieli łaskę przeżywania osobiście, uroczystość ta została wzbogacona o niektóre szczególne znaki: procesja na wejście, która miała przypomnieć ową pamiętną procesję ojców soborowych, gdy uroczyście wkraczali do tej bazyliki; intronizacja ewangeliarza – tego samego, którego używano podczas Soboru; przekazanie siedmiu orędzi końcowych Soboru i Katechizmu Kościoła Katolickiego, co uczynię na końcu, przed błogosławieństwem. Znaki te, nie tylko skłaniają nas do wspomnień, lecz także przedstawiają nam perspektywę, aby wyjść poza wspomnienie. Zachęcają nas do wejścia głębiej w poruszenie duchowe, które cechowało Vaticanum II, abyśmy je przyjęli za swoje i nieśli je dalej, w jego prawdziwym znaczeniu. A to znaczenie nadawała i nadaje nadal wiara w Chrystusa, wiara apostolska, ożywiana wewnętrznym impulsem, by przekazywać Chrystusa każdemu człowiekowi i wszystkim ludziom w pielgrzymowaniu Kościoła na drogach dziejów.
Rozpoczynający się dziś Rok wiary jest konsekwentnie związany z całą drogą Kościoła w minionych 50 latach: od Soboru, poprzez Magisterium Sługi Bożego Pawła VI, który ogłosił Rok wiary w 1967 roku, aż do Wielkiego Jubileuszu roku 2000, poprzez który błogosławiony Jan Paweł II zaproponował całej ludzkości na nowo Jezusa Chrystusa jako jedynego Zbawiciela, wczoraj, dziś i na wieki. Pomiędzy tymi dwoma pontyfikatami, Pawła VI i Jana Pawła II istnieje głęboka i pełna zbieżność właśnie w Chrystusie jako centrum kosmosu i historii, oraz w apostolskim pragnieniu głoszenia Go światu. Jezus jest centrum wiary chrześcijańskiej. Chrześcijanin wierzy w Boga za pośrednictwem Jezusa Chrystusa, który objawił Jego oblicze. On jest wypełnieniem Pisma Świętego i jego ostatecznym interpretatorem. Jezus Chrystus jest nie tylko przedmiotem wiary, ale, jak mówi List do Hebrajczyków jest tym, „który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala” (Hbr 12,2).
Dzisiejsza Ewangelia mówi nam, że Jezus Chrystus, namaszczony przez Ojca w Duchu Świętym jest prawdziwym i wiecznym podmiotem ewangelizacji. „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę”(Łk 4,18). Ta misja Chrystusa, to Jego poruszenie trwa nadal w przestrzeni i czasie, przemierza wieki i kontynenty. Jest to ruch, który wychodzi od Ojca i mocą Ducha Świętego ma nieść dobrą nowinę ubogim w sensie materialnym i duchowym. Kościół jest pierwszym i niezbędnym narzędziem tego dzieła Chrystusa, ponieważ jest z Nim zjednoczony, jak ciało z głową. „Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam” (J 20,21). Tak powiedział uczniom Zmartwychwstały i tchnąc na nich dodał „Weźmijcie Ducha Świętego!” (w. 22). To Bóg jest głównym podmiotem ewangelizacji świata, przez Jezusa Chrystusa; ale sam Chrystus chciał przekazać Kościołowi swoją misję. Uczynił to i czyni nadal aż do końca czasów, wzbudzając w uczniach Ducha Świętego, tego samego Ducha, który spoczął na Nim i pozostał w Nim podczas całego życia ziemskiego, dając Mu moc by „więźniom głosić wolność, a niewidomym przejrzenie”, by „uciśnionych odsyłać wolnymi” i „obwoływać rok łaski od Pana” (Łk 4,18-19).
Sobór Watykański II, nie zamierzał sprecyzować tematu wiary w jakimś specjalnym dokumencie. A mimo to był on w pełni ożywiany świadomością i pragnieniem konieczności, że tak powiem, ponownego zanurzenia się w misterium chrześcijańskim, aby można je było skutecznie na nowo zaproponować współczesnemu człowiekowi. Tak na ten temat mówił Sługa Boży Paweł VI dwa lata po zakończeniu obrad soborowych: „Jeśli Sobór nie mówi wprost o wierze, to mówi o niej na każdej stronie, uznaje jej żywotny i nadprzyrodzony charakter, zakłada, że jest ona integralna i mocna i buduje na niej swoje nauczanie. Wystarczy przypomnieć niektóre stwierdzenia soborowe […], aby zdać sobie sprawę z zasadniczego znaczenia, jakie Sobór, zgodnie z tradycją doktrynalną Kościoła przypisuje wierze, prawdziwej wierze, której źródłem jest Chrystus, a drogą Magisterium Kościoła” (Katecheza podczas audiencji ogólnej, 8 marca 1967 r.). Tak mówił Paweł VI w 1967 roku.
Musimy teraz powrócić do tego, który zwołał Sobór Watykański II i go zainaugurował: bł. Jana XXIII. W przemówieniu na jego otwarcie przedstawił on główny cel Soboru tymi słowami: „Do obowiązku Soboru Powszechnego należy przede wszystkim strzeżenie świętego depozytu nauki chrześcijańskiej i podawanie go w jak najbardziej skutecznej formie [...] Punctum saliens tego soboru nie jest więc dyskusja nad którymś z artykułów podstawowej doktryny Kościoła... Nie dlatego więc Sobór był potrzebny... Trzeba, aby ta nauka pewna i niezmienna, która musi być wiernie przestrzegana, została pogłębiona i przedstawiona w sposób odpowiadający wymogom naszych czasów” (AAS 54 [1962], 790.791-792). Tak mówił papież Jan na rozpoczęcie Soboru.
W świetle tych słów możemy zrozumieć, to czego ja sam mogłem wówczas doświadczyć: podczas Soboru było poruszające dążenie odnośnie do wspólnego zadania, sprawienia żeby zajaśniała prawda i piękno wiary w naszym dniu dzisiejszym, nie podporządkowując jej wymogom chwili obecnej, ani też nie krępując przeszłością: w wierze rozbrzmiewa nieustannie obecna wieczność Boga, który przekracza czas i mimo to może być przez nas przyjęty jedynie w naszym niepowtarzalnym dziś. Dlatego uważam, że rzeczą najważniejszą, szczególnie przy tak znaczącej okazji, jak obecna, byłoby rozniecenie w całym Kościele tego pozytywnego napięcia, tego pragnienia, aby głosić ponownie Chrystusa współczesnemu człowiekowi. Jednak, aby ten wewnętrzny impuls do nowej ewangelizacji nie pozostał jedynie ideałem i nie grzeszył zamętem, trzeba, aby opierał się na konkretnej i precyzyjnej podstawie, a są nią dokumenty Soboru Watykańskiego II, w których znalazł on swój wyraz. Z tego względu wielokrotnie podkreślałem konieczność powrotu, by tak powiedzieć, do „litery” Soboru – to znaczy do jego tekstów – aby w nich znaleźć autentycznego ducha i powtarzałem, że znajduje się w nich prawdziwe dziedzictwo Vaticanum II. Odniesienie się do dokumentów chroni przed skrajnościami anachronicznych nostalgii i gonienia do przodu, i pozwala na uchwycenie nowości w ciągłości. Sobór nie wymyślił nic nowego jako przedmiotu wiary ani też nie chciał zastępować, tego co stare. Raczej troszczył się o to, aby ta sama wiara nadal była przeżywana w dniu dzisiejszym, nadal była wiarą żywą w zmieniającym się świecie.
Jeśli będziemy zgodni z autentycznym usytuowaniem, w jakim bł. Jan XXIII chciał umieścić Vaticanum II, będziemy mogli uobecniać go w ciągu tego Roku wiary, w obrębie jedynej drogi Kościoła, który nieustannie pragnie pogłębiać powierzony mu przez Chrystusa depozyt wiary. Ojcowie soborowi chcieli przedstawić wiarę na nowo w sposób skuteczny; z ufnością otwarli się na dialog ze współczesnym światem, właśnie dlatego, że byli pewni swojej wiary, mocnej skały na której budowali. Natomiast w latach następnych, wielu bez rozeznania przyjęło dominującą mentalność, poddając w wątpliwość same podstawy depositum fidei, których niestety nie odczuwali już w ich prawdzie jako swoje własne.
Jeśli dzisiaj Kościół proponuje nowy Rok wiary i nową ewangelizację, nie robi tego aby uczcić jakąś rocznicę, ale ponieważ jest to konieczne nawet bardziej niż przed 50 laty! A odpowiedź, jaką należy dać na tę potrzebę, jest ta sama, jaką zechcieli dać Papieże i Ojcowie Soboru, a która zawarta jest w jego dokumentach. Także inicjatywa utworzenia Papieskiej Rady, której celem jest krzewienie nowej ewangelizacji, a której dziękuję za szczególne zaangażowanie w Rok wiary, mieści się w tej perspektywie. W minionych dziesięcioleciach rozwinęło się duchowe „pustynnienie”. Co mogłoby oznaczać życie, świat bez Boga, w czasie Soboru można było już poznać z pewnych tragicznych kart historii, ale niestety obecnie widzimy to każdego dnia wokół nas. Rozprzestrzeniła się pustka. Ale właśnie wychodząc od doświadczenia tej pustyni, od tej pustki, możemy odkryć na nowo radość wiary, jej życiowe znaczenie dla nas, mężczyzn i kobiet. Na pustyni odkrywa się wartość tego, co jest niezbędne do życia; w ten sposób we współczesnym świecie istnieją niezliczone znaki pragnienia Boga, ostatecznego sensu życia, często wyrażane w formie ukrytej czy negatywnej. Na pustyni trzeba nade wszystko ludzi wiary, którzy swym własnym życiem wskazują drogą ku Ziemi obiecanej i w ten sposób uobecniają nadzieję. Żywa wiara otwiera serce na Łaskę Boga, która uwalnia od pesymizmu. Dziś bardziej niż kiedykolwiek ewangelizowanie oznacza bycie świadkiem nowego życia, przemienionego przez Boga, i w ten sposób wskazywanie drogi. Pierwsze czytanie mówiło nam o mądrości podróżnika (por. Syr 34, 9-13): podróż jest metaforą życia, a mądry podróżnik to ten, który nauczył się sztuki życia i może dzielić się nią z braćmi – jak to się dzieje w przypadku pielgrzymów na szlaku Camino de Santiago, lub na innych trasach, które nieprzypadkowo są znów w tych latach w modzie. Dlaczego tak wielu ludzi czuje dzisiaj potrzebę odbycia tych pielgrzymek? Czyż nie dlatego, że znajdują tam, albo przynajmniej wyczuwają, sens naszego istnienia w świecie? W ten więc sposób możemy przedstawić sobie ten Rok wiary: pielgrzymka na pustyniach współczesnego świata, w której trzeba nieść tylko to, co istotne: ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy ani dwóch sukien – jak mówi Pan apostołom posyłając ich na misję (por. Łk 9,3), lecz Ewangelia i wiara Kościoła, której jaśniejącym wyrazem są dokumenty II Powszechnego Soboru Watykańskiego, podobnie jak też nim jest opublikowany przed dwudziestu laty Katechizm Kościoła Katolickiego.
Czcigodni i drodzy bracia, 11 października 1962 r. obchodzono święto Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Jej zawierzamy Rok wiary, tak jak to uczyniłem przed tygodniem udając się jako pielgrzym do Loreto. Panna Maryja niech zawsze świeci jak gwiazda na drodze nowej ewangelizacji. Niech nam pomoże realizować w praktyce zachętę apostoła Pawła: „Słowo Chrystusa niech w was przebywa z [całym swym] bogactwem: z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie... I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko [czyńcie] w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego” (Kol 3,16-17). Amen.

7 X wspomnienie Bł. Alberto Marvelli...data ostatniej modyfikacji: 04-10-2012

rozmowy z Haliną Szydełko, prezesem Akcji Katolickiej w Polsce…


 • Zapraszamy do Turska 14 października… program spotkania


Zgodnie z wieloletnią tradycją Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej
serdecznie zaprasza na: spotkanie Różańcowe w Tursku,
które odbędzie się w niedzielę 14 października.

Porządek spotkania:

1. Godz. 15:00 - Koronka do Bożego Miłosierdzia w Kościele Parafialnym w Tursku
2. Msza Święta
3. Wykład Pana Stanisława Małyszko: "Przydrożne znaki wiary na Ziemi Pleszewskiej"
4. Agapa w Sali Ośrodka Kultury
5. Różaniec
6 Apel Jasnogórski

Z chrześcijańskim pozdrowieniem i nadzieją na liczny udział
Członków i Sympatyków Akcji Katolickiej
W imieniu Zarządu DIAK Elżbieta Kałuża - Maniewska Prezes

po Kotłowie, a przed Forum poznańskim...data ostatniej modyfikacji: 25-09-2012

 • Spotkanie Formacyjne w Tursku 14 października… zarezerwuj czas…


 • LIST Z KRAKOWA…


Szanowni Państwo Prezesi.

1. Wychowanie patriotyczne. Nasze dziedzictwo Polska. - to jedno z najważniejszych zadań przekazanych nam przez Błogosławionego Jana Pawła II.
To obszar, w którym realizujemy nasze zadania apostolskie.
To okazja, możliwość dotarcia do środowiska szkolnego, innych placówek oświatowo - wychowawczych, parafii (zwłaszcza tych, w których nie ma jeszcze POAK,KSM).
To płaszczyzna współpracy z innymi wspólnotami Kościoła, z samorządami wszystkich szczebli, instytucjami (np. kuratoria), i innymi organizacjami.

2. Śpiewnik Pieśni Patriotycznych - ukazał się w listopadzie 2012 r. nakładem KIAK. Nie wszyscy jednak Prezesi zapoznali się z tym wydawnictwem.
Niniejszym przesyłam PT Prezesom egzemplarz II już wydania tego nieocenionego, w opiniach Tych, którzy się z nim zapoznali, materiału formacyjnego.
Jestem przekonany, że po zapoznaniu się, sami Państwo stwierdzicie, że śpiewnik ten winien znaleźć się w każdej parafii, szkole, placówce oświatowo - wychowawczej, w każdej polskiej rodzinie, doskonały jako nagroda, czy prezent).
Bardzo proszę o kontakt w tej sprawie , ustalenie szczegółów nabycia.

3. III Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej, jako wydarzenie z ogólnopolskiego kalendarium odbędzie się w dn.10 listopada br. w Krakowie pod patronatem KIAK.
Jest jeszcze możliwość przyjęcia kilku uczestników(soliści, zespoły chóry). Proszę o indywidualny kontakt(do końca września).
Uprzejmie proszę o zapoznanie się z ideą, regulaminem na naszej stronie www.ak.org.pl (wcześniejszy materiał z dn.17.05.12 r.).

4. Zachęcam gorąco wszystkie struktury Akcji Katolickiej do podejmowania wszelkiego rodzaju patriotyczno-religijnych inicjatyw formacyjnych, jak m.in.: festiwale, przeglądy konkursy, wieczornice pieśni ,poezji, plastyki, świadectw itp. Organizujemy także we współpracy z innymi wspólnotami Kościoła i innymi publicznymi. Cenną jest tu współpraca z KSM.
Najbliższa okazja -11 listopada !!
Przewiduje się utworzenie na naszej stronie KIAK odrębnej zakładki- podstrony, gdzie będą publikowane wszelkie materiały z tej dziedziny m.in. regulaminy, relacje z(Waszych) inicjatyw . Będziemy mogli czerpać nawzajem z dobrych wzorców, doświadczeń.

Serdecznie pozdrawiam Króluj nam Chryste!
Kraków,29 sierpnia 2012 r.
Stefan Majerczak - Członek Zarządu KIAK ds. kultury
Kontakt: Stefan Majerczak
mob. 608345139,
stefan.majerczak@gmail.com

KOTŁÓW... INGRES... GÓRA KRZYŻA...data dodania: 05-09-2012

 • Spotykamy się w Kotłowie – niedziela godz. 11.30

Rocznica poświęcenia naszego Sztandaru… potem wspólne grillowanie…

 • 16 września spotykamy się na Górze Krzyża…

* Hymn Trzeciego Tysiąclecia… (zobacz więcej)

przed ingresem...data ostatniej modyfikacji: 28-08-2012


Zakończenie: Rowerowa Jasna Góra 2012data ostatniej modyfikacji: 19-08-2012

 • Pielgrzymka Rowerowa zakończona...

163 Rowerzystów wjechało na Jasną Górę... serwis foto Radia Rodzina... (zobacz więcej)

 • Międzynarodowego Forum Akcji Katolickiej, 22–26 sierpnia... (zobacz więcej)


protest, gazeta polska, nowy portal...data ostatniej modyfikacji: 03-08-2012Od dzisiaj nie kupujmy produktów
„Fortuna”, „Łowicz”, „Kotlin”, „Pysio”, „Garden” i „Tarczynek”!

Adam „Nergal” Darski został twarzą nowego napoju energetycznego Demon, wprowadzanego na rynek przez Agros – Novę. Wizerunek muzyka znanego z satanistycznych zapędów i obrażania chrześcijan znalazł się na opakowaniu i w reklamach napoju. W sieci pojawiły się już zachęty do bojkotu produktu związanego z człowiekiem chełpiącym się pseudonimem „Holocausto”.
Agros-Nova jest właścicielem popularnych marek „Fortuna”, „Łowicz”, „Kotlin”, „Pysio”, „Garden” i „Tarczynek”. Firma będąca liderem branży spożywczej w Polsce i jednym z największych udziałowców rynku w swoich segmentach, postanowiła wykorzystać jawnie antykatolicki wizerunek „Nergala” przygotowując prześmiewczą kampanię promocyjną.
Internauci zachęcają do zdecydowanego sprzeciwu wobec promocji satanistycznej symboliki i wizerunku osoby znanej z antykatolickich, bluźnierczych ekscesów. Listy można wysyłać na adres mailowy opinie@agrosnova.pl oraz biuro@agrosnova.pl.
Poniżej przykładowa treść maila:
Szanowni Państwo!
Zwracam się się do Państwa z prośbą o wycofanie z produkcji napoju energetycznego „demon”. Jego nazwa i symbolika zawarta w logo wskazuje na to, że nieprawdą jest sformułowanie, jakoby „nie miało to nic wspólnego z satanizmem”. Przeciwnie raczej, jest to propagowanie symboli satanistycznych w społeczeństwie.
Jako osoba wierząca dostrzegam zagrożenie w takim obrocie sprawy, ale przede wszystkim jako członek społeczeństwa nie mogę dopuścić do zobojętniania tysięcy młodych osób na przekaz czysto satanistyczny.
Proszę więc o rebranding napoju lub całkowite wycofanie go z produkcji. Jednocześnie pragnę Państwa poinformować, że czuję się zobowiązana do bojkotu produktów wszystkich Waszych marek. Będę również usilnie do tego samego zachęcać moich znajomych.


 • Gazeta Polska

W tym tygodniu można nabyć wraz z gazetą płytę z filmem Dominika Tarczyńskiego.
Jest to wywiad z egzorcystą papieskim Gabriele Amorth’em.
Polecamy! To trzeba zobaczyć…

lipiec.... 10, 14 data ostatniej modyfikacji: 14-07-2012

Ziemiec… (zobacz więcej) Golędzinowska… (zobacz więcej) Myrna Nazzour… (zobacz więcej)


na wakacje...data ostatniej modyfikacji: 28-06-2012

Ziemiec… (zobacz więcej) Golędzinowska… (zobacz więcej) Myrna Nazzour… (zobacz więcej)


 • Petycja do Obamy ws. Smoleńska. Podpisz!

Na amerykańskiej stronie:

(zobacz więcej)

można poprzeć petycję i zmusić Biały Dom do zajęcia stanowiska w sprawie katastrofy smoleńskiej i utworzenia międzynarodowej komisji badającej przyczyny tragedii.

Administracja Baracka Obamy unika zajęcia się katastrofą smoleńską i działaniami na rzecz umiędzynarodowienia badania jej przyczyn. Ale może zostać do tego zmuszona przez nacisk społeczny – pisze „Nasz Dziennik”.

Na amerykańskiej stronie internetowej:

(zobacz więcej)

można poprzeć petycję do Białego Domu w sprawie Smoleńska. Jeżeli do 5 lipca uda się zebrać 25 tys. głosów, rząd USA będzie musiał zająć stanowisko w sprawie raportu MAK i postulatu stworzenia międzynarodowej komisji badającej przyczyny katastrofy.

Nowy serwis internetowy „We the People”, czyli „My, naród”, pozwalający na składanie wniosków do administracji prezydenta wykorzystali Polacy z USA próbujący od dwóch lat bezskutecznie zainteresować władze amerykańskie problemami związanymi z katastrofą smoleńską - przypomina \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Nasz Dziennik\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\".
Petycja dotycząca Smoleńska została zgłoszona 5 czerwca. Czas na skompletowanie potrzebnych 25 tys. głosów mija 5 lipca. Jak dotąd inicjatywa nie była nagłaśniana i udało się zdobyć poparcie jedynie ponad 500 osób. (zobacz więcej)

 • III Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej…

1. Uprzejmie przypominam i proszę o dokonanie zgłoszeń reprezentacji(chóry, zespoły soliści) z Waszych środowisk na III Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej pod Patronatem KIAK.
Zgłoszenia uczestnictwa w Festiwalu należy dokonać na karcie zgłoszenia w terminie do 30 czerwca 2012 r., w przypadku trudności pełnego zgłoszenia(np:lista uczestników,repertuar...) - prosimy o przesłanie przynajmniej wstępnej deklaracji uczestnictwa, a pełnego należy wtedy dokonać do 8 października br.
2. Okazało się ,że nie do wszystkich z Państwa Prezesów DIAK dotarł egzemplarz pierwszego wydania Śpiewnika Pieśni Patriotycznych wydanego przez KIAK w ubiegłym roku.
W niedługim czasie otrzymacie (jest już drugie wydanie) Państwo egzemplarz tego nieocenionego materiału pomocnego w pracy formacyjnej(taka jest ocena tych,którzy mieli już możliwość zapoznania się ze śpiewnikiem).

Regulamin III OFFF wraz z kartą zgłoszenia -na naszej stronie: www.ak. (zobacz więcej) - z datą 13.06.
Także dodatkowo załączam. Zapraszam jednakże do zapoznania się z pełnym materiałem na w/w stronie.
Chętnie służę w obu w/w sprawach( bez przerwy wakacyjnej!):
mob: 608345139, tel.182621277
email: stefan.majerczak@gmail.com
Serdecznie pozdrawiam i życzę udanych wakacji
KnCH!
Stefan Majerczak - Koordynator Festiwalu
Członek Zarzadu KIAK ds kultury


Parlament Europejski...data ostatniej modyfikacji: 08-06-2012

 • 16 czerwca wszyscy spotykamy się na Jasnej Górze!
 • Krzyż w Parlamencie Europejskim, obrona wolnych mediów…

Obejrzyj filmy… 1 (zobacz więcej) 2 (zobacz więcej) 3 (zobacz więcej)

Pamiętajmy również o poprzedniej lekturze… (zobacz więcej)
 • Połączmy sie duchowo z Akcją Katolicką w Toruniu...


PARAFIALNY ODDZIAŁ AKCJI KATOLICKIEJ przy Parafii Rzymskokatolickiej
p.w. Miłosierdzia Bożego i św. Siostry Faustyny w Toruniu

ZAPRASZA NA MSZĘ ŚWIĘTĄ ZA O J C Z Y Z N Ę
11 czerwca 2012 r. godz. 18. 00
w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Toruniu, ul. Świętej Faustyny 7

Będziemy modlić się za wstawiennictwem Jana Pawła II
by Polska nasza Ojczyzna
była wierna Bogu, Krzyżowi i Ewangelii,
a Naród wypełnił Śluby Jasnogórskie

Pozdrawiam i bardzo proszę o uczestnictwo we Mszy św. oraz rozpropagowanie intencji.
Lidia Gliwa...

po Tursku...Tolle...data ostatniej modyfikacji: 30-05-2012

 • 16 czerwca cała Akcja Katolicka spotyka się na Jasnej Górze!

Nikogo nie może zabraknąć – zarezerwuj sobie ten dzień…

 • O finałe XI Konkursu Recytatorskiego w Raszkowie na blogu... (zobacz więcej)
 • Szczególnie polecana lektura… (zobacz więcej) tym samym polecamy tę księgarnię…

* Przeżyła aborcję… (zobacz więcej)

po pólku/finał konkursudata ostatniej modyfikacji: 25-05-2012

 • Tursko – w niedzielę godz. 9.30 - Msza Św. dla Pielgrzymów…
 • 28 maja finał DIECEZJALNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO w Raszkowie
 • Po spotkaniu na Pólku….
 • 16 czerwca cała Akcja Katolicka spotyka się na Jasnej Górze

Nikogo nie może zabraknąć – zarezerwuj sobie ten dzień… (zobacz więcej) • XI FINAŁ DIECEZJALNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

Finał XI Diecezjalnego Konkursu Recytatorskiego odbędzie się jednak
w Raszkowie a nie jak wcześniej zapowiadaliśmy w Koźminie w poniedziałek
28 maja 2012 roku.
Początek przesłuchań finałowych:
g. 10,00 w sali Widowiskowej Domu Kultury przy ul. Koźmińskiej
ok. g. 14, 00 - 15,30 przerwa obiadowa
g. 16,00 Koncert finałowy (ogłoszenie wyników, wręczenie nagród)
kościół parafialny w Raszkowie (przy ul Ostrowskiej)
Planowane zakończenie koncertu ok. g. 17,30
Bezpośrednio po koncercie finałowym możliwość uczestniczenia
w Nabożeństwie majowym i Mszy św.
Zapraszam! - Marian Rybicki...


 • Po spotkaniu na Pólku….

Maj to miesiąc, w którym oddajemy cześć Maryi. W sobotni wieczór 19.05.2012r. członkowie i sympatycy Akcji Katolickiej po raz kolejny spotkali się u stóp Matki Bożej Pólkowskiej, by sławić ją modlitwą i pieśnią. Pani prezes Maria Rabiega powitała przybyłych gości.
Czuwanie to rozpoczęliśmy modlitwą różańcową i litanią do św. Józefa. Następnie został przedstawiony program słowno – muzyczny pt. „Myśli o Bogu i Maryi” ukazując Maryję, jako wzór świętości do naśladowania. Mszę św. celebrował ks. prałat Henryk Orszulak diecezjalny asystent Akcji Katolickiej. Dziękując Bogu za 20 lat Diecezji Kaliskiej, dokonane dzieła materialne i duchowe, prosząc o Boże błogosławieństwo dla ks. biskupa ordynariusza Stanisława Napierały i biskupa seniora Teofila Wilskiego, oraz w intencji zebranych wiernych. Homilię wygłosił ks. prałat Dariusz Smolnik proboszcz parafii, wskazując, iż przy Matce Kościoła Królowej Eucharystii wszyscy czujemy się dobrze, jak bracia, tworzący wspólnotę wiernych, która przybliża do Boga i umacnia wiarę. W tym Sanktuarium Maryja nosi imię Strażniczki Wiary, która wyprasza nam u Boga szczególne łaski i wspomaga nas swoją modlitwą w różnych okolicznościach życia. Ksiądz Kustosz, jak i parafianie czynią starania, aby ten Wizerunek został ukoronowany Złotymi Koronami w 2013 roku, iż niebawem Papież Benedykt XVI ogłosi rok 2012/2013 Rokiem Wiary.
Po mszy św. złożono życzenia ks. prałatowi Henrykowi z okazji 40 - tej Rocznicy Święceń Kapłańskich, a ks. prałatowi Dariuszowi z okazji 19 - tej rocznicy. W uroczystości tej brało udział wielu kapłanów.
Nadeszła godzina 21 – sza, odśpiewaliśmy Apel Jasnogórski. Po zakończeniu tej uroczystej ceremonii pani prezes zaprosiła gości do stołu, by pokrzepić ciało. Wieczór był bardzo ciepły w tym uroczym miejscu otoczonym zielenią pachniało kwitnące zboże i zioła.
Po poczęstunku i przyjacielskich rozmowach wróciliśmy do kościoła, by wysłuchać z kolei konferencji pani prezes dr Elżbiety Kałuży Maniewskiej pt. „Akcja Katolicka Środowiskiem Wiary”. Centralnymi wartościami człowieka jest: wiara, miłość i godność. Wiara niesie z sobą poznanie Boga, który jest miłością i który z miłością zbawił człowieka „Wiara działa przez miłość” (Ga 5, 6) w miłości znajduje swoje pełne życie zaprasza do obcowania, do „komunii” z Bogiem i braćmi. Słowem i przykładem możemy świadczyć o Chrystusie i Jego nauce dlatego formacja nas jest konieczna. Ważną rolę w życiu chrześcijanina są błogosławieństwa, błogosławmy się nawzajem, błogosławmy nasze dzieci i bliskich.
Błogosławieństwem udzielonym przez kapłanów i śpiewem pieśni „Zapada zmrok” zakończyliśmy tegoroczne czuwanie za które serdecznie dziękujemy organizatorom Akcji Katolickiej w Bralinie i ks. proboszczowi Dariuszowi Smolnikowi.
Informację przekazała Maria Wawrzyniak

pólko/sympozjum/marsz w kaliszudata ostatniej modyfikacji: 17-05-2012

 • XII Modlitewne spotkanie na Pólku w sobotę 19 maja – początek godz. 18.30
 • A tak było na MARSZU POPARCIA

Homilia ks Biskupa (zobacz więcej) Galeria zdjęć (zobacz więcej)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20